Zo werkt
Business Mediation

WAT IS BUSINESS MEDIATION?

Business mediation (zakelijke mediation) is een vorm van begeleid onderhandelen met hulp van een deskundige onafhankelijk buitenstaander, de mediator. Het is een vertrouwelijk proces dat u eenvoudig begint en ook eenvoudig kunt beëindigen. Vaak leidt mediation tot een oplossing. Daarbij houdt u als deelnemer de oplossing zelf in de hand; er is geen derde die een beslissing neemt. Met business mediation wordt bedoeld: mediation voor het voorkomen en oplossen van geschillen binnen en/of tussen ondernemingen, overheden en instellingen.

WAAROM BUSINESS MEDIATION?

Een groot voordeel van business mediation is dat een zakelijk geschil onder begeleiding van een deskundige, de mediator, snel en relatief goedkoop kan worden opgelost. De partijen en hun adviseurs zitten in een vertrouwelijke setting aan tafel en hebben zelf de regie over de oplossing van hun geschil. Er is geen derde die na een langslepende en kostbare procedure de knoop doorhakt, waarbij vaak onzeker is wat de uitkomst zal zijn. In medation wordt gewerkt naar een werkzame en duurzame oplossing waarmee de partijen verder kunnen en hun achterliggende belangen zijn gediend. De mediator heeft de regie over het proces, de partijen over de uitkomst.

ZO WERKT BUSINESS MEDIATION

Nadat de partijen gezamenlijk een mediator hebben gekozen om hun mediationproces te begeleiden, kan de mediation van start gaan. Alle betrokkenen – de partijen, mediator, adviseurs en/of advocaten – tekenen de mediationovereenkomst. Daarin staan de afspraken die gelden tijdens het mediationproces, zoals vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en de rol van de mediator. Soms wordt de eerste gezamenlijk bespreking voorafgegaan door afzonderlijke, vertrouwelijke voorgesprekken. Dat gebeurt altijd in overleg tussen de mediator en de partijen.

Tijdens de mediation zal de mediator samen met de deelnemers onderzoeken welk geschil er speelt, wat de juridische achtergrond is en welke belangen een rol spelen voor partijen om tot een oplossing te komen. Als de omvang van het geschil duidelijk is en ook aandacht is besteed aan de emotionele of persoonlijke kanten van de kwestie kunnen partijen naar oplossingen gaan zoeken. Dit gebeurt in een gestructureerd proces onder leiding van de mediator. Vanuit de verschillende oplossingsrichtingen wordt dan onderhandeld over een oplossing van
het geschil. Als er overeenstemming wordt bereikt, worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Voorbeelden van zakelijke geschillen die aan de orde kunnen zijn in de business mediation:

 • met en tussen organen of geledingen van een rechtspersoon (bestuur, directie, raad van commissarissen, algemene vergadering van aandeelhouders, raad van toezicht, ondernemingsraad);
 • tussen aandeelhouders/financiers onderling of met de rechtspersoon in kwestie;
 • tussen verschillende ondernemingen/organisaties (contractenrecht);
 • betreffende overname, fusie, splitsing, reorganisatie, omzetting en verplaatsing van rechtspersonen;
 • betreffende financiering van ondernemingen, uitstoting en uitkoop;
 • betreffende aansprakelijkheid van commissarissen en bestuurders;
 • tussen partijen betreffende een zakelijk samenwerkingsverband (VOF, CV, maatschap, contractueel);
 • tussen leden van een (coöperatieve) vereniging en betrokkenen/aangeslotenen bij een stichting;
 • tussen ondernemingen/professionele organisaties en overheden, (zelfstandige) bestuursorganen, (wettelijke) toezichthouders;
 • voortvloeiend uit aanvraag of uitspreken van een faillissement of surceance van betaling.
 • met verzekeringsmaatschappijen over het bestaan en de omvang van verzekeringsdekking.

Onderzoeksrapport over kansen en belemmeringen zakelijke mediation

Door ZAM (een van de twee fusiepartijen in Platform Business Mediation) en ACB is in 2018 een interessant onderzoek verricht naar de kansen en belemmeringen voor zakelijke mediation. Het begrip zakelijke mediation/mediator in dit rapport valt samen met het begrip business mediation/mediator. Het betrof een onderzoek onder advocaten, bedrijven en rechters.

In het rapport staat onder meer te lezen welke kwaliteiten advocaten en bedrijven verwachten van de business mediator, welke werkwijze van de business mediator de voorkeur heeft, welke rol van de advocaat wordt verwacht in mediation, in hoeverre mediation geschikt wordt geacht in combinatie met andere vormen van geschillenbeslechting en wat de belangrijkste redenen voor- en tegen business mediation zijn.

Opvallend is dat business mediation volgens de geënquêteerden ook nuttig kan zijn wanneer de zaak al sterk is geëscaleerd of al bij de rechter aanhangig is gemaakt. De mediationclausule moet volgens advocaten, bedrijven en rechters worden gevolgd; de rechter mag deze niet naast zich neerleggen. Advocaten en bedrijven hebben een grote voorkeur voor een sturende mediator.

Als grootste pluspunten van business mediation worden gezien de snelheid en de mogelijkheid tot behoud of verbetering van de relatie. De kans van slagen van business mediation is groot. Zowel advocaten als bedrijven rapporteren een slagingspercentage van 75%.

Via de button hieronder vindt u het onderzoeksrapport met de daarbij behorende bijlagen. Platform Business mediation beveelt het lezen van het rapport van harte bij u aan.