Privacyverklaring

PBM PRIVACYVERKLARING


Persoonsgegevens die het Platform Business Mediation (PBM) verwerkt

De Vereniging Corporate & Commercial Mediation, mede handelend onder de naam Platform Business Mediation (“PBM”) is een vereniging die – in de brede zin – business mediation bevordert ter voorkoming en/of oplossing van zakelijke geschillen in het bedrijfsleven, de overheid of instellingen. In dat kader verleent PBM bepaalde diensten aan haar leden en aan derden en organiseert activiteiten.

Uw kantoor of uzelf bent lid van PBM, of u stelt belang in de activiteiten van PBM. PBM verwerkt in het kader van haar verenigingsactiviteiten persoonsgegevens. Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van PBM.

PBM kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens werkgever
 • Telefoonnummer (privé en werkgever)
 • E-mailadres (privé en werkgever)
 • Locatiegegevens (werkgever)
 • Advocaat ja/nee
 • Functie
 • Curriculum vitae

Waarom heeft het PBM deze gegevens nodig
Het PBM verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Ledenadministratie
 • Informeren over bijeenkomsten van het PBM en andere activiteiten en diensten van PBM
 • Toezending van de contributiefactuur en andere facturen, verwerken van betalingen.
 • Toezending van andere PBM gerelateerde zaken
 • Om contact op te kunnen nemen
 • Ten behoeve van potentiële cliënten die een business mediator zoeken
 • Verstrekken van opleidingspunten
 • Mogelijkheid bieden in te loggen op de PBM website 

Grondslag van de verwerking
De verwerking van de persoonsgegevens door PBM is noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst met de leden. Ook is verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk voor het gerechtvaardigd verenigingsbelang, te weten:

 • het bevorderen van business mediation binnen het bedrijfsleven, de overheid en instellingen,
 • het fungeren als een platform waar de vraag naar business mediation en het aanbod van business mediators elkaar kunnen vinden,
 • het uitvoeren van legitieme verenigingsprocessen
 • het genereren van rapportages en analyses ten behoeve van de optimalisering van de dienstverlening.

Voor de leden die na 1 januari  2022 lid zijn geworden van PBM geldt bovendien dat hun  persoonsgegevens ook worden verwerkt op basis van toestemming die bij de aanvang van het lidmaatschap schriftelijk wordt verleend.

Hoe lang bewaart het PBM persoonsgegevens
PBM bewaart uw persoonsgegevens tot 24 maanden na beëindigen van het lidmaatschap. Indien noodzakelijk wordt deze termijn verlengd, bijvoorbeeld in de situatie dat de contributie niet is voldaan en/of in het kader van de financiële administratie met het oog op administratieve of fiscale verplichtingen van PBM.

Verwerkers 
PBM kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners inschakelen die in opdracht van PBM uw persoonsgegevens verwerken (verwerkers). PBM sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. 

Delen met anderen
PBM deelt nooit gegevens met derden zonder uw toestemming, tenzij PBM daartoe wettelijk verplicht wordt. Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseert PBM met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event of seminar. In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld.

Gegevens inzien of aanpassen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen of te verwijderen. Dit kunt u deels zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw profiel. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar PBM (voor contactgegevens zie hieronder).

U kunt ons bereiken via:

Website: https://platformbusinessmediation.nl
E-mail:  info@platformbusinessmediation.nl

Beveiliging
PBM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat via bovengenoemde contactgegevens.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 22 maart 2022